© 2016 Created and supported by

cooludeal.com and simseven company limited

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Pinterest Icon

Be a SociaLight and  Follow Us:

สนใจใช้บริการกรุณาโทรสอบถาม  086-313-8577,02-192-5487

บริการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

ผู้สนใจใช้บริการสามารถไปที่จุดบริการและแจ้งความต้องการการเดินทาง วันเวลา สถานที่ และสายการบินที่ต้องการ ให้กับพนักงานบริการประจำศูนย์ จากนั้น เมื่อได้เอกสารการดำเนินการจองแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสารการจองนี้ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ

สายการบินที่ให้บริการ